Hoppa till huvudinnehåll

Uthyrningspolicy

Denna policy avhandlar Degerforsbyggens övergripande principer för uthyrning av lägenheter såväl som lokaler inom bolagets egna fastighetsbestånd.

Uthyrning av Lägenheter

Detta avsnitt redovisar de övergripande principerna för uthyrning av bostäder i bolagets fastighetsbestånd. Syftet är att säkerställa att all uthyrningsverksamhet sker på ett enhetligt och transparent sätt samt att externa målgrupper ska kunna veta vilka krav som bolaget ställer på en hyresgäst innan ett hyresförhållande ingås.

Degerforsbyggen samarbetar även med Degerfors kommun och tillhandahåller lägenheter som kommunen i sin tur kan upplåta för bostadssociala ändamål.

Grundkrav

För att hyra en lägenhet hos Degerforsbyggen finns vissa krav som en hyresgäst måste uppfylla.

Hyresgästen:

 • ska ha fyllt 18 år
 • ska ha svenskt personnummer eller samordningsnummer
 • ska ha fast inkomst som kan styrkas med intyg. Som fast inkomst räknas nedan:
  • Inkomst genom fast anställning alt. tillsvidareanställning.
  • Inkomst genom egen näringsverksamhet.
  • Ålderspension.
  • Studiemedel från CSN
  • A-kassa
 • ska vara skötsam och skött sina åtaganden i sitt nuvarande boende utan anmärkning och på begäran kunna visa goda referenser från nuvarande och tidigare hyresvärd.
 • bör inte ha några betalningsanmärkningar, skulder hos kronofogden eller pågående skuldsanering.
 • ska under hela boendetiden ha en gällande hemförsäkring.

Degerforsbyggen utgår från hyresgästens taxerade inkomst enligt Skatteverket och förbehåller oss rätten att ta en kreditupplysning på samtliga kunder. Kan en hyresgäst inte uppvisa taxerad inkomst kan Degerforsbyggen i det enskilda fallet godkänna andra underlag.

Stöd och ersättning som inte är skattepliktig, såsom bostadsbidrag och bostadstillägg, kan i vissa fall medräknas, dock godkänns inte försörjningsstöd som inkomst.

För att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter tillämpar Degerforsbyggen Boverkets generella rekommendationer angående hur många som får bo i en lägenhet.

Det innebär följande:

1 rum och kök max 2 personer
2 rum och kök max 3 personer
3 rum och kök max 4 personer
4 rum och kök max 6 personer
5 rum och kök max 8 personer

Antalet personer avser vuxna och barn.

Våra sökvillkor

För att kunna söka bostad måste en sökande registrera sig via företagets marknadsportal och visa ett aktivt bostadssökande genom att logga in regelbundet utefter företaget uppsatta tidsbegränsningar. De lediga lägenheterna fördelas i huvudsak efter den sökandes poäng.

Andra uthyrningssätt kan förekomma bland annat när det gäller lägenheter som av olika anledningar kräver snabb inflyttning eller stora samlade släpp av nyproducerade lägenheter eller i andra fall.

 • Sökande kan registrera sig och spara poäng från året sökande fyller 16 år
 • Sökande erhåller poäng i korrelation med den egna kötiden
 • Vid inaktivitet förlorar den sökande den egna ackumulerade köpoängen.
 • Den sökande kan komma att förhindras att söka lägenheter under en viss tidsperiod vid lämnad intresseanmälan efterföljt av upprepade ej/nej-svar.

Oriktiga uppgifter – kund spärras

För Degerforsbyggen är det viktigt att allmänheten har förtroende för Degerforsbyggens uthyrningsarbete.

Om sökande har lämnat oriktiga uppgifter vid ansökan och/eller åberopat oriktiga intyg förlorar sökanden samtliga sina poäng och spärras i 2 år från att söka lägenhet hos Degerforsbyggen. Har sökande hunnit teckna hyreskontrakt med Degerforsbyggen så leder de oriktiga uppgifterna till att Degerforsbyggen kan komma att säga upp hyresavtalet till upphörande och avflyttning.

Lämnande av oriktiga uppgifter och intyg kan även leda till polisanmälan.

Degerforsbyggen tillåter inte att sökande använder sig av webbtjänster eller liknande som automatiskt aktiverar bostadssökande eller på annat sätt tillskansar sig otillbörliga fördelar i samband med ansökan. Om så skulle ske förlorar sökanden sina poäng och spärras i 2 år från att söka lägenhet hos Degerforsbyggen.

Uthyrning lokaler

Detta avsnitt avseende uthyrning av lokaler ska ange tydliga riktlinjer för verksamheten och på vilka grunder lokalkontrakt förhandlas, tilldelas och tecknas. Vidare skall denna policy grunda sig på lagar, ägardirektiv och affärsmässighet och bidra till en långsiktigt ekonomisk hållbarhet för Degerforsbyggen som hyresvärd.

Lokaluthyrningen ska ha fokus på att vara situationsanpassad för vart tillfälle rådande behov utifrån respektive potentiell hyresgästs affärsidé. Dialogen med hyresgäst skall präglas av professionalitet och den egna uthyrningsverksamheten skall arbete förankrat utifrån företagets värdegrund om att vi skall uppfattas som engagerade och nytänkande.

Vid uthyrning av företagets lokaler behöver vissa grundkrav vara uppfyllda:

 • Lokalerna hyrs ut på affärsmässiga grunder
 • Hyresgästen skall bestå av en registrerad firma för att få teckna ett hyresavtal.
 • Hyresgästen bör inte ha betalningsanmärkningar och pågående ärenden hos kronofogden
 • Hyresgästen skall kunna lämna referenser från tidigare fastighetsägare
 • Hyresgästen skall ej vara belastad av skatteskulder
 • Hyresgästen skall uppvisa en långsiktig hållbar affärsidé för den tilltänkta verksamheten
 • Hyresgästens verksamhet skall ej riskera att skapa otrygghet för andra

Tillämpning och tilldelning

För att Degerforsbyggen AB skall uppnå sina uppsatta mål med nöjda hyresgäster behöver lokaluthyrningen ske i syfte att främja lokala och välfungerande handels- och mötesplatser till nytta för de boende, verksamma och besökare i närområdet. Lokaluthyrningen skall ej riskera belasta de egna bostadshyresgästerna och ett mindre kvalitativt boende. Uthyrningen skall vidare bidra till ett ekonomiskt och socialt hållbart utbud och en servicenivå som matchar kundernas behov. Med bakgrund mot detta kan tilldelning av lokaler komma att ske selektivt och för att främja fastighetsägarens långsiktiga affärsplan. Inom ramen för olika uthyrningsperspektiv kan även frågan kring mångfald, trygghet och sysselsättning komma att vägas in.

Uthyrningspolicyn har antagits av Degerforsbyggens styrelse den 8 december 2022.